contact

Naam: *
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Opmerkingen:
 
 

Heite Interieurbouw B.V.
Heite Hendriks, directeur
Bezoek- en correspondentieadres:

Meerlandenweg 60

1187 ZR  AMSTELVEEN
Telefoon: 06 – 166 53471
info@heite-interieurbouw.nl

Wilt u een afspraak maken om langs te komen, een offerte of informatie, dan kunt u contact opnemen met:          
Ester Hendriks, directeur
Telefoon: 06 – 169 31928
ester@heite-interieurbouw.nl

 

 

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn.

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk en hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Vandaar dat wij u graag willen informeren over onze privacyverklaring. 

Wij willen transparantie bieden over de gegevens die wij van u verzamelen, hoe wij ze gebruiken en uw rechten in het beheren van deze informatie. De wijzigingen in ons privacy beleid kunt u hier terug vinden
of opvragen via info@heite-interieurbouw.nl. Heite Interieurbouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Als u specifieke vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact op via: 
info@heite-interieurbouw.nl

 

 

PRIVACY VERKLARING

Heite Interieurbouw B.V., hierna ook te noemen: Heite Interieurbouw, gevestigd aan de Meerlandenweg 60, 1187 ZR  Amstelveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57526672, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.heite-interieurbouw.nl

Meerlandenweg 60

1187ZR  Amstelveen

+31 6-1693 1928

E. Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Heite Interieurbouw B.V. Zij is te bereiken via info@heite-interieurbouw.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heite Interieurbouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heite-interieurbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heite Interieurbouw B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Heite Interieurbouw B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bewaartermijnen

Heite Interieurbouw B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > 7 jaar > Wettelijk verplichte bewaartermijn

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Heite Interieurbouw B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heite Interieurbouw B.V.) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Heite Interieurbouw B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heite Interieurbouw B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heite Interieurbouw B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heite Interieurbouw B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heite-interieurbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Heite Interieurbouw B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heite Interieurbouw B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heite-interieurbouw.nl

 

 

Heite Interieurbouw is een handelsnaam van Heite Interieurbouw B.V. - KvK 57526672